Jumat, 28 September 2012

penyerbukan serbuk sari ke kepala putik

Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.
Penyerbukan dapat terjadi dengan berbagai perantara :
a. Perantara angin disebut anemogami, dapat terjadi bila butir serbuknya amat ringan, kecil dan kering.
Contoh : pada pinus, damar, rumput-rumputan.
b. Perantara air disebut hidrogami.
Contoh : pada tanaman air.
c. Perantara hewan disebut zoogami.
Bila serangga disebut entomogami, burung disebut ornitogami, siput disebut malakogami, kelelawar disebut kiroptorogami
d. Perantara manusia disebut antropogami.
Contoh : penyerbukan vanilli di Indonesia.

Menurut asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 :
a. Autogami (penyerbukan sendiri)
Serbuk sarinya berasal dari satu bunga yang sama. Bila terjadi pada saat bunga belum mekar disebut kleistogami.
b. Geitonogami (penyerbukan tetangga)
Bila serbuk sari berasal dari bunga lain yang berada dalam satu pohon (satu individu).
c. Alogami (penyerbukan silang)
Bila serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang masih satu spesies.

Proses penyerbukan
Butir serbuk/serbuk sari yang jatuh menempel pada kepala putik kemudian membentuk buluh serbuk (2 inti, inti vegetatif dan inti generatif) berjalan ke arah mikropil (pintu kandung lembaga) inti generatif membelah menjadi 2 inti sperma sampai di mikropil, inti vegetatif mati, satu inti sperma membuahi sel telur menghasilkan embrio. Satu inti sperma lain membuahi inti kandung lembaga menghasilkan endosperma (makanan cadangan bagi embrio).

4 komentar:

 1. Paramecium merupakan salah satu protista mirip hewan. Protista ini berukuran sekitar 50-350ɰm. Paramecium telah memiliki selubung inti (Eukariot). Uniknya Protista ini memiliki dua inti dalam satu sel, yaitu inti kecil (Mikronukleus) yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan reproduksi, dan inti besar (Makronukleus) yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Paramecium bereproduksi secara aseksual (membelah diri dengan cara transversal), dan seksual (dengan konjugasi). Paramecium bergerak dengan menggetarkan silianya. Hal ini akan terlihat jika menggunakan mikroskop. Mereka menangkap makanan dengan cara menggetarkan silianya, maka terjadi aliran air keluar dan masuk mulut sel. Saat itulah bersamaan dengan air masuk bakteri bahan organik atau hewan uniseluler lainnya. memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, serta vakuola berdenyut yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan.

  BalasHapus
 2. Miturut jenise layang iku kaperang ing ngisor iki :

  1. Layang kiriman utawa layang iber-iber

  2. Layang Paturan


  Yaiku sawijine layang sing isine menehi weruh utawa ngabari samubarang sing kudu

  dingerteni dening wong akeh.

  3. Layang Dhawuh

  Yaiku layang sing isine dhawuhe wong dhedhuwuran marang andhahane (saka wong sing luwih dhuwur pangkate marang wong sangisore)

  4. Layang Ulem

  Yaiku layang undhangane wong sing duwe gawe (mantu, khitanan, ulang taun, lan pahargyan liyane)

  5. Layang Lelayu

  Yaiku layang sing isine menehi kabar kesripahan utawa wong kepaten

  6. Layang Ganep

  Yaiku layang sing isine jangkep (nggunakake unggah-ungguh sing trep, nganggo bebuka, isi, panutup, tanggal, paprenahan, lan tandha tangan serta jeneng sing ngirim)
  Bab-bab kang kudu digatekake ing layang kiriman/iber-iber :

  1. Kanggo sapa layang kasebut dikirim

  2. Yen layang katujokake marang wong tuwa/ wong kang luwih tuwa, prayogane migunakake basa krama.

  3. Yen layang katujokake marang kanca cukup nggunakake basa ngoko.

  .....................(1)

  ......................(2)
  ......................(3)

  ..................................................................(4)

  ..................................................................(5)

  ..................................................................(6)

  .......................(7)
  .....................(8)

  .....................(9)

  ....................(10)
  Perangane layang ganep:

  1. Titi Mangsa,

  yaiku perangan kang nyethakake wektu lan papan panulise layang

  2. Adangiyah,

  yaiku perangan kang nyebutake marang sapa layang ditujokake

  3. Salam Pambuka

  4. Purwaka Basa,

  yaiku perangan sadurunge isine layang lumrahe isi atur pambagya wilujeng

  4. Surasa Basa,

  yaiku perangan isi layang utawa kang dadi wigatining layang

  5. Wasana Basa,

  yaiku perangan pungkasane layang, isine nyuwun pangapura manawa ana tetembungan sing kurang prayoga

  7. Salam Panutup

  8. Paprenahan,

  yaiku perangan kang nyethakake sapa utawa kaprenah apa kang gawe layang

  9. Tapak Asta, yaiku perangan kang nyethakake tandha tangane sing kirim layang

  10. Asma Panyerat, yaiku perangan kang nyethakake jeneng sing kirim layang

  BalasHapus
 3. Layang

  Langsung menyang: pandhu arah, pados


  Kothak kanggo ngeposké layang ing Indonésia.
  Layang iku umumé arupa dluwang sing tinulisan dikirimaké minangka gantiné rerembugan. Ananging layang uga bisa ateges buku sing ngamot crita lan sapanunggalané.

  Warna-warnane layang:
  Layang biwara.
  Layang Iber-iber (Layang Kiriman).
  Layang Dhawuh.
  Layang Ulem.
  Layang Lelayu,
  Layang Pribadi lan sapanunggalané.

  Perangané layang[sunting | sunting sumber]

  1. Papan panggonan lan titi mangsa, mratélaké papan kutha lan titi wanci panulisé layang.

  2. Adangiyah (adawiyah). Mratélaké unggah-ungguhing basa paprenahé kang kirim layang marang kang arep dikirimi layang, marang kanca sedulur sapantaran, utawa marang kaprenah tuwa, umpamané pakdhé budhé.

  3. Pambuka (bebuka). Karepe kanggo mbukak utawa miwiti layang. Ing padatan anelakaké awèh atur kabar kaslametan kasarasan lan katentreman.

  4. Isi (surasa basa). Mratélaké apa sajatiné isi layang.

  5. Panutup (wasana basa). Panutup isi adaté pangajap , pangarep arep kang ana gegayutan karo isi layang.

  6. Titi mangsa (titi wanci).

  7. Peprenahan. Paprenahan iki karepe katulis ing layang marang kang dikirimi layang.

  8. Tapak asma.

  Adangiyah nelakake , unggah-ungguhing layang.

  1. Taklim (ingkang taklim), marang sadulur tuwa, utawa menyang sapadha-padha kang perlu diajeni.

  2. Salam taklim, marang sedulur enom, utawa menyang sapepadhané.

  3. Ingkang salam, marang sedulur enom kang perlu diajeni, amarga pangkaté luwih dhuwur.

  4. Ingkang pandonga, saka wong tuwa marang wong enom kang diajeni.

  5. Ingkang Pandonga, saka wong tuwa marang anak putune dhewe utawa sing karengkuh kaya anaké dhéwé. 6. Ingkang sembah, saka wong cilik marang para luhur, nadyan pangkate padha. 7. Ingkang sembah sungkem, saka wong enom marang sesepuh (simbah) utawa para luhur.

  8. Ingkang sembah pangabekti, saka wong enom marang wong tuwané dhéwé, umpamane : Bapak, Ibu, Simbah, wong wadon marang kakunge.

  9. Ingkang pangabekti, marang wong tuwa kang diajeni (dibekteni), umpamané : marang ipene kang kaprenah tuwa.

  10. Sembah sujud, saka kawula marang Gustine Pamuji, umpamane : karengga sagunging kaurmatan, Karengga sagunging pahargyan, kairing ing sagunging kaurmatan, pudyarja, lan sapituruté. Iku kabeh, satemene mung owah-owahan saka kang kasebut ing dhuwur mau. Amarga ana pakèwuhé anggoné arep nandukaké unggah-ungguh.

  Tuladha[sunting | sunting sumber]

  Gatekna tuladha layang ing ngisor iki:

  Salatiga, 10 januari 2009

  Pangabekti kula Katur eyang kakung Wirga Martono ing margi sukarna hata 5 Sragen

  Nuwun wiyosipun sareng serat menika ingkang wayah nyaosi pirsa, bilih kawontenanipun ingkang wayah dalah bapak ibu ing Salatiga tansah ginanjar wilujeng . mugi-mugi kasugenganipun eyang kakung sabrayat tansah mekatena ugi Kajawi punika nyaosi pirsa, bilih paringan serat eyang sampun ingkang wayah tampi. Ingkang wayah punapa dene bapakl ibu sami bungah dene eyang sampun kondur kanti wilujeng Salajengipun nyaosi pirsa, bilih liburan mangke bapak ibu punapa dene ingkang wayah badhé sowan éyang. Sokur saged sinambi ningali musium Sangiran, dateng kraton Surakarta, ningali tetilaripun para raja.

  Ing wasana cekap semanten aturipun ingkang wayah. Sedaya kalepataning atur punapa dene kiranging, suba sila nyuwun pangapunten.

  Ingkang wayah Sukartini

  Margi Dipanegara angka 136

  BalasHapus